Προκήρυξη Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET» μέσω ΕΣΗΔΗΣ

17 December 2021

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει την διενέργεια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET» μέσω ΕΣΗΔΗΣ, που αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης: «Η συμβολή των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» με MIS 5129741.


Η Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET» που αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης με MIS 5129741, δημοσιεύεται στις 21-12-2021 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης λαμβάνει τους εξής (4) τέσσερις διακριτούς Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 146231, 146232, 146233 & 146234.

21PROC009777064_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
21PROC009778324_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς - Πίνακας Συμμόρφωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI-Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς