Ημερολόγια εκφοβισμού
 

Το Πρόγραµµα αφορά στο ντοκιµαντέρ «Ηµερολόγια Εκφοβισµού» ή “Bullying Diaries” που περιγράφει ιστορίες αγοριών και κοριτσιών, που µιλάνε ανοιχτά για τον εκφοβισµό ή το bullying (σχολικό, ρατσιστικό) που έχουν βιώσει στο σχολείο ή στη γειτονιά, είτε ως θύµατα είτε ως δράστες, ενώ εξίσου ανοιχτά µιλούν και οι εκπαιδευτικοί για την εµπειρία τους. Στόχος, να αναγνωριστεί δηµόσια ο εκφοβισµός και να εντοπιστούν οι βασικές του αιτίες ώστε το φαινόµενο αυτό να εκλείψει. Το ντοκιµαντέρ διαρκεί 51:03 και είναι διαθέσιµο στον ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=NkaLAY90H00


Η οµάδα στόχος είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι µε την σειρά τους θα εκπαιδεύσουν και θα ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές και τις µαθήτριες σε θέµατα ενδοσχολικής βίας.


Αναφορικά µε την µεθοδολογία υλοποίησης, το πρόγραµµα υλοποιείται µε την αφήγηση ιστοριών και βασίζεται στην θεωρία του παιδαγωγικού κονστρουκτιβισµού και στο µοντέλο ανάπτυξης ∆εξιοτήτων Ζωής (Life Skills) µε έµφαση στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών. Μια κατάλληλη µεθοδολογία, για την αναλυτική προσέγγιση των περιεχοµένων των κινηµατογραφικών φιλµ ή των τηλεοπτικών εκποµπών βασίζεται στο µοντέλο ανάλυσης της κινηµατογραφικής ταινίας που αποτελείται από τέσσερεις βασικές διαστάσεις («Τι», «Ποιοι», «Πώς», «Γιατί»), οι οποίες αποτελούν µια λογική αλληλουχία και ως εκ τούτου διαµορφώνουν ένα ενιαίο πλαίσιο ανάλυσης.


Γενικός σκοπός του Προγράµµατος είναι η θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση θεµατικών ενοτήτων σχετικά µε τη βία, τον εκφοβισµό και τα δικαιώµατα των παιδιών µέσω της αναλυτικής προσέγγισης των περιεχοµένων των κινηµατογραφικών φιλµ ή των τηλεοπτικών εκποµπών. Μέσα από το συγκεκριµένο Πρόγραµµα οι µαθητές/ µαθήτριες αναµένεται:
● να µπορούν να αναγνωρίζουν το φαινόµενο του εκφοβισµού
● να µπορούν να προστατεύονται άµεσα σε κρούσµατα εκφοβισµού
● να είναι σε θέση να αντιληφθούν τον συναισθηµατικό κόσµο του παιδιού που εκφοβίζεται
● να αναγνωρίζουν τις διαθέσιµες πηγές βοήθειας


Μέσα από την βιωµατική χρήση του εργαλείου σε οµάδες, τα παιδιά να εκπαιδευτούν να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των συµµαθητών/ συµµαθητριών τους και να επικοινωνούν σε συνθήκες ασφάλειας και σεβασµού.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση school@hamogelo.gr ή στο τηλέφωνο 11040.