Πίσω από την Οθόνη
 

Το Πρόγραµµα «Πίσω από την Οθόνη» αφορά µια ιστορίας µιας έφηβης κοπέλας, η οποία παρουσιάζεται µέσω βίντεο. Ο/ η Ψυχολόγος παρουσιάζει το βίντεο στους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ιστορία, να ταυτιστούν µε τους ήρωες, να εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις και προβληµατισµούς και τελικά να προτείνουν λύσεις ή διαφορετικούς τρόπους χειρισµού µιας τέτοιας κατάστασης. Το video διαρκεί 04:05 και είναι διαθέσιµο σε dvd.


Η οµάδα στόχος είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι µε την σειρά τους θα εκπαιδεύσουν και θα ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές και τις µαθήτριες για τους κινδύνους του διαδικτύου και πώς µπορούν να προστατευτούν από αυτούς.


Αναφορικά µε την µεθοδολογία υλοποίησης, το πρόγραµµα βασίζεται στην θεωρία του παιδαγωγικού κονστρουκτιβισµού και στο µοντέλο ανάπτυξης ∆εξιοτήτων Ζωής (Life Skills) µε έµφαση στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών.


Γενικός σκοπός του Προγράµµατος είναι, µέσα από την προβολή του βίντεο, οι εκπαιδευτές να ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν για τους κινδύνους του διαδικτύου και πως µπορούν να προστατευτούν τα παιδιά. Μέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα οι εκπαιδευτικοί και κατ’ επέκταση οι µαθητές/τριες αναµένεται:
● να µπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους αλλά και τα οφέλη του διαδικτύου
● να αναγνωρίζουν τις διαθέσιµες πηγές βοήθειας


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση school@hamogelo.gr ή στο τηλέφωνο 11040.