ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Διενέργεια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET» μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

24 December 2021

Ημερ/νία, 24-12-2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Αναθέτουσας Αρχής για την διενέργεια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET» μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως «Αναθέτουσα Αρχή» κατόπιν του εγγράφου με Α.Π.: 44994 ΕΞ 2021 της 20-12-2021 με θέμα : «Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) για την Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 08:00» που εξέδωσε η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω  της διακοπής της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν  κατέστη δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,

ανακοινώνει ότι η δημοσίευση της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET» που αποτελεί το Υποέργο 1  της Πράξης με MIS 5129741, ,στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr , μετατίθεται για τις 27-12-2021, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης λαμβάνει τους εξής (4) τέσσερις διακριτούς Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς:  146231, 146232, 146233 & 146234.

 

21PROC009838619 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 21-12-2021 με θέμα: «Τροποποίηση της ημερομηνίας ανάρτησης της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 21PROC009778324 / 17-12-2021   στο Εθνικό  Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr   και της ημερομηνίας & ώρας έναρξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ».