Προκήρυξη Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού Ατόμων σε Κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»-SΜΙLE NET» μέσω ΕΣΗΔΗΣ

06 July 2022

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει την διενέργεια του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού Ατόμων σε Κίνδυνο για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET»  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, που αποτελεί το Υποέργο 2  της Πράξης: «Η συμβολή των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» με MIS 5129741.


Η Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής,  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού Ατόμων σε Κίνδυνο για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - SΜΙLE NET» που αποτελεί το Υποέργο 2  της Πράξης με MIS 5129741, δημοσιεύεται στις 06-07-2022 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης λαμβάνει τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  167432.