ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Αναθέτουσας Αρχής για την Μετάθεση της Ημερομηνίας της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών

27 January 2022

Ημερ/νία, 27-01-2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Αναθέτουσας Αρχής για την Μετάθεση της Ημερομηνίας της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών για την Παρασκευή 04/02/2022 και ώρα 15:00  για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC009778324 / 17-12-2021) μέσω  του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως «Αναθέτουσα Αρχή» λαμβάνοντας υπόψη :

  • τις έκτακτες καιρικές συνθήκες που πλήττουν την Επικράτεια, μη δυνάμενες να προβλεφθούν εκ των προτέρων, καθώς και
  •  την αδυναμία μετακινήσεως και έγκαιρης υποβολής των πρωτοτύπων δικαιολογητικών συμμετοχής από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, βάσει του άρθρου 2.4.2.5 (2.4.2 «Χρόνος και Tρόπος υποβολής προσφορών») της ανωτέρω Διακηρύξεως ,
  • και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών βάσει του άρθρου 3.1.1 «Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών»  και του άρθρου 3.1.2 « Αξιολόγηση προσφορών» της ανωτέρω Διακηρύξεως
  • και προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων οικονομικών φορέων, προβαίνει στη μετάθεση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ως
  • ακολούθως ορίζεται και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  • την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών  για την Παρασκευή 04/02/2022 και ώρα 15:00 (αντί της 31/01/2022 και ώρα 15:00).

 

Κατά λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της Διακήρυξης με αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC009778324 / 17-12-2021  για την διενέργεια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET» ,που αποτελεί το Υποέργο 1  της Πράξης: «Η συμβολή των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» με MIS 5129741.

 

AΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 27-01-2022 με θέμα: «Μετάθεση της Ημερομηνίας της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών για την Παρασκευή 04/02/2022 και ώρα 15:00  για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC009778324 / 17-12-2021) μέσω  του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -SΜΙLE NET».