Ιστορίες από το Διαδίκτυο
 

Το πρόγραµµα «Ιστορίες από το ∆ιαδίκτυο» επιχειρεί να φωτίσει όλες τις πλευρές του ∆ιαδικτύου. «Ο Νικόλας που χρησιµοποίησε το διαδίκτυο για να πετύχει τους ακαδηµαϊκούς του στόχους, η Τόνια που δηµοσίευε συνεχώς δεδοµένα στο προσωπικό της προφίλ, η Αρετή που οι φίλες της, της έδειξαν πόσο πολύ την αγαπάνε µέσα από το διαδίκτυο, αλλά και ο Στέφανος που κατάφερε να βρει φίλους και τελικά να µείνει µόνος του παίζοντας ένα διαδικτυακό παιχνίδι», είναι οι ήρωες των ιστοριών µας. Τα παιδιά µέσα από τις ιστορίες µας µιλάνε για την εµπειρία τους και η εµπειρία αυτή γίνεται συµβουλή για τα υπόλοιπα παιδιά.


Στόχος είναι να σηµειωθούν τα θετικά σηµεία του διαδικτύου αλλά και να προταθούν λύσεις σε κινδύνους που ελλοχεύουν.


Ο/η Ψυχολόγος παρουσιάζει τέσσερις ιστορίες οι οποίες θίγουν τα θετικά και τα επικίνδυνα σηµεία του διαδικτύου. Μέσω των ιστοριών, που θα είναι σε µορφή κόµικ, τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν µε καλλιτεχνικό τρόπο προβληµατισµούς, αγωνίες και όνειρα που έχουν. Μέσω αυτής της διαδικασίας, αναπτύσσεται η κριτική και συνθετική σκέψη των παιδιών και καλλιεργείται η οµαδικότητα και η συνεργασία.


Αναφορικά µε την µεθοδολογία υλοποίησης, το πρόγραµµα υλοποιείται µε την χρήση κόµικ και βασίζεται στην θεωρία του παιδαγωγικού κονστρουκτιβισµού και στο µοντέλο ανάπτυξης ∆εξιοτήτων Ζωής (Life Skills) µε έµφαση στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών.


Γενικός σκοπός του Προγράµµατος είναι η θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση ενοτήτων µε βιωµατικό τρόπο, σχετικά µε τα οφέλη και τους κινδύνους του διαδικτύου µέσα από την χρήση κόµικ και τη διάδραση µε τον εισηγητή/εισηγήτρια. Μέσα από το συγκεκριµένο Πρόγραµµα οι µαθητές/µαθήτριες αναµένεται:
● να µπορούν να αναγνωρίσουν τους κινδύνους του διαδικτύου
● να µπορέσουν να αναγνωρίσουν τα οφέλη του διαδικτύου
● να αναλάβουν ρόλους µέσω των ιστοριών
● να αναγνωρίζουν τις διαθέσιµες πηγές


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση school@hamogelo.gr ή στο τηλέφωνο 11040.