Τελικός Δικαιούχος του προγράμματος «Χαμόγελο Στέγασης» (Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (2015-2019)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» υλοποίησε κατά το 2015-2019 στην Αττική το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Χαμόγελο Στέγασης», σκοπός του οποίου ήταν η στήριξη 26 ατόμων, και συγκεκριμένα νέων ενηλίκων που ζούσαν στα Σπίτια του Συλλόγου για τη διαμονή παιδιών σε κίνδυνο και ατόμων αλλά και οικογενειών που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία. Συγκεκριμένα μέσω του έργου πραγματοποιήθηκε:

  • άμεση μετάβαση των ωφελούμενων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας
  • επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής δυνατότητας απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, και δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, η δυναμική αυτή πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης με τίτλο «Χαμόγελο Στέγασης» εξασφάλισε πολλαπλά οφέλη, με βασικότερο την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης των ωφελούμενων ,αλλά και της προώθησής τους στην απασχόληση. Το Σχέδιο Δράσης, μέσω των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που περιελάμβανε, συνέβαλε στην σταδιακή και ομαλή κοινωνικοποίηση των ατόμων αυτών, αλλά και στην προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

 

Το σχέδιο συνέβαλε στην ένταξη 26 ατόμων, που πλήττονται από τη φτώχεια και την έλλειψη στέγασης, σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής όπου καλύπτει τις βασικές ανάγκες τους, δηλαδή κάλυψη δαπανών οικοσκευής και κάλυψης βασικών ειδών ένδυσης/υπόδησης, μηνιαίας κάλυψης των ενοικίων και λογαριασμών κοινωνικής ωφέλειας, καθώς και των μηνιαίων εξόδων αγοράς τροφίμων, ενώ 18 άτομα απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (κάλυψη βασικού μισθού και ασφαλιστικών εισφορών) με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

 

Το σχέδιο συνέβαλε επίσης στην ενδυνάμωση, ενεργοποίηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων με την ανάπτυξη των απαραίτητων προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης συνεισφέροντας στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης και παραμονής των ωφελούμενων στον κοινωνικό ιστό, με την παροχή έγκυρης πληροφόρησης και υπηρεσιών ενίσχυσης της αυτενέργειάς τους, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στα ωφελούμενα άτομα και των δράσεων στις οποίες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος εντάσσονται τα παρακάτω:

  • αξιολόγηση των αναγκών των ωφελούμενων και υποστήριξη κατά τη φάση εύρεσης κατοικίας με στόχο την εξεύρεση κατάλληλης στεγαστικής λύσης
  • ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργασίας και προώθησης στην απασχόληση και υποστήριξη των ωφελούμενων κατά τη διαδικασία εύρεσης θέσης εργασίας
  • παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε όλες τις διαδικασίες της κοινωνικής τους επανένταξης
  • ενδυνάμωση μέσα από ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση της αυτοδυναμίας και της αυτονομίας τους
  • δικτύωση των ωφελούμενων με υποστηρικτικά δίκτυα και προγράμματα της κοινότητας
  • κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων μέσα από συμμετοχή σε προγράμματα της κοινότητας (π.χ. αθλητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες)
  • εκπαίδευση σε δεξιότητες ατομικής υγιεινής και προσωπικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν επίσης και δράσεις ευαισθητοποίησης, σεμινάρια, εκδηλώσεις κ.ά.

 

Σύντομο βίντεο εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση projects@hamogelo.gr

 

Το Σχέδιο Δράσης «Χαμόγελο Στέγασης» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με φορέα διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.