Πρόγραμμα “Project A12”

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»  υλοποιεί το έργο 'Project A12' χρηματοδοτούμενο από το  πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).


Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στους τομείς που άπτονται των δικαιωμάτων των παιδιών, μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε ότι αφορά τα δικαιώματά τους, με έμφαση στο δικαίωμα συμμετοχής που θα τους δώσει τη δυνατότητα να μοιραστούν την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία με άλλα παιδιά και νέους και να διευκολύνουν την χάραξη πολιτικών και την λήψη αποφάσεων. Η κύρια ομάδα συμμετεχόντων αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», YouSmile το οποίο απαρτίζεται από νέους ηλικίας 13-17 ετών.

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες (Φεβρουάριος 2020-Αύγουστο 2021).

 

Οι κύριες δραστηριότητες  περιλαμβάνουν:

  • Προπαρασκευαστικές συναντήσεις με φορείς λήψης αποφάσεων και άλλους ενδιαφερόμενους, με κύριο θέμα  τα δικαιώματα των παιδιών, κατά τις οποίες θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα ακόλουθα:
    - Το δικαίωμα στην προστασία από κάθε είδους κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση κ.λπ.
    - Το δικαίωμα συμμετοχής (έκφραση γνώμης, πληροφόρηση, λήψη αποφάσεων κ.λπ.)
  • Συναντήσεις υψηλού επιπέδου με σκοπό τη διατύπωση συστάσεων και προτάσεων πολιτικής: μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου του οργανισμού  θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων όπως: ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ.λπ.
  • Ετήσιες Εθνικές εκδηλώσεις με στόχο την προώθηση των ικανοτήτων των παιδιών και των νέων & την ίση συμμετοχή τους στην κοινωνία.
  • Εκστρατεία για τα δικαιώματα των παιδιών: οι νέοι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν μια εθνική εκστρατεία για τα δικαιώματα των παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: projects@hamogelo.gr