Συνεργαζόμενος Εταίρος στο πρόγραμμα «Μείωση της βίας μέσω ποιοτικού ελέγχου: παρακολούθηση και αξιολόγηση των γραμμών 116000 για την πρόληψη, στήριξη και προστασία των εξαφανισμένων παιδιών»

«Το Χαμόγελο Του Παιδιού» συμμετείχε ως συνεργαζόμενος εταίρος στο έργο με τίτλο «Minimizing violence through quality control: Monitoring & Evaluating 116000 Hotlines to prevent, support and protect missing children» το οποίο υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά «Missing Children Europe» με χρηματοδότηση της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αξιολογήθηκε η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» που λειτουργεί στην Ελλάδα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και οι αντίστοιχες Γραμμές 116000 σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.

Ανεξάρτητοι αξιολογητές μετά από συναντήσεις, συμπλήρωση λεπτομερέστατου ερωτηματολογίου, αυτοψίας στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Γραμμής 116000 και λαμβάνοντας υπόψη τους τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ταυτότητα
 • Διάρθρωση και διοίκηση του Οργανισμού
 • Επιχειρησιακή διαχείριση
 • Συνεργασία
 • Επικοινωνία
 • Χρηματοδότηση και έλεγχος
 • Διακρατικές διαδικασίες

πιστοποίησαν τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Γραμμή 116000 με τη μέγιστη βαθμολογία 100%.

Οι αξιολογητές στην τελική έκθεσή τους, μεταξύ άλλων, τόνισαν:

 • Η Γραμμή είναι στελεχωμένη με άρτια εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους), λειτουργεί με άψογες διαδικασίες, οι οποίες υποστηρίζονται από ανάλογης ποιότητας τεχνολογικό εξοπλισμό.
 • Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Γραμμή είναι αναγνωρισμένη και χαίρει εκτίμησης από τις κρατικές υπηρεσίες καθώς και τους πολίτες.
 • Το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τη Γραμμή παρέχει τηλεφωνική, αλλά και επιτόπια βοήθεια στα περιστατικά που αναλαμβάνει. Είναι σημαντικό ότι το άτομο που λαμβάνει την πρώτη κλήση παρακολουθεί το περιστατικό μέχρι την ολοκλήρωσή του.
 • Η Γραμμή διαθέτει ένα άριστο λογισμικό (σ.σ. «state of the art CRM system») διαχείρισης των κλήσεων με δυνατότητα ταυτόχρονης ταυτοποίησης του καλούντα και του ιστορικού κλήσεών του, εφόσον έχουν προηγηθεί.
 • Τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες για την ηλεκτρονική καταγραφή κάθε περιστατικού εξαφάνισης παιδιού, που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη ενημέρωση του Συντονιστή, των Συναδέλφων καθώς και των εργαζομένων στις επόμενες βάρδιες
 • Η Γραμμή διαθέτει μία ολοκληρωμένη μονάδα Disaster Recovery, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για τα εθνικά πρότυπα.
 • «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και η Γραμμή 116000 αντιμετωπίζουν μία σημαντική πρόκληση αυτό το διάστημα, που αφορά στο προσφυγικό. Κάποια από τα χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα έχουν χάσει τους γονείς τους. Για αυτό και η Γραμμή διαθέτει ένα δίκτυο εθελοντών διερμηνέων/διαμεσολαβητών το οποίο ενεργοποιείται όταν προκύπτει ανάγκη.
 • «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στηρίζεται στις δωρεές από τον ιδιωτικό τομέα και η περαιτέρω ύφεση της εθνικής οικονομίας είναι το μόνο στοιχείο που μπορεί να απειλήσει την πορεία του.

Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», που θεσμοθετήθηκε πανευρωπαϊκά με πρωτοβουλία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2007. Ο τρόπος λειτουργίας και δομής της, που επιβραβεύθηκε πανευρωπαϊκά, είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», της εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού της, των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας που χορηγικά την υποστηρίζουν και φυσικά της συνεργασίας και αναγνώρισης που χαίρει από τους αρμόδιους θεσμικούς και κρατικούς φορείς καθώς και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: projects@hamogelo.gr