Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Το Χαμόγελο του Παιδιού τελικός δικαιούχος του έργου «Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"» του προγράμματος ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Το Χαμόγελο του Παιδιού υλοποιεί κατά την περίοδο 2018 - 2019 στην Θεσσαλονίκη το σχέδιο δράσης «Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σκοπός του έργου αφορά την ολιστική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη 100 ατόμων (ωφελούμενων) που ανήκουν στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, και πιο συγκεκριμένα σε οικογένειες με παιδιά φυλακισμένων / αποφυλακισμένων γονιών, σε οικογένειες με παιδιά αστέγων γονέων και οικογένειες με παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου:

 

  • Συμβουλευτική υποστήριξη,
  • Προγράμματα επιμόρφωσης,
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"» εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητας «064.9iii - Καταπολέμηση των διακρίσεων και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με κωδικό ΟΠΣ 5010819 από την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με προϋπολογισμό έργου 109.168,93 ευρώ.