INTERSYC II «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών ΙΙ»

INTERSYC II
 

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών ΙΙ»
 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως επικεφαλής εταίρος, υλοποιεί το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II» στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020.


Το έργο στοχεύει στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών της διασυνοριακής περιοχής. Οι κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:
● Ιατρικές εξετάσεις σε 6.000 - 6.500 παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία, με διάθεση του στόλου ιατρικών οχημάτων και έμψυχου δυναμικού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και στις δύο πλευρές των συνόρων.
● Εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης (BLS/AED) για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία
● Εκπαίδευση στο μοντέλο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets με στόχο την προώθηση της Γραμμής 116000 και την ενημέρωση παιδιών και εφήβων για θέματα υγείας


Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι ακόλουθοι οργανισμοί:
Ελλάδα: Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Κομοτηνής
Βουλγαρία: Nadja Centre Foundation, Sandanski Branch, Regional Inspectorate of Education - Blagoevgrad.


Το έργο αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του πρώτου αντίστοιχου έργου INTERSYC κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα και την άριστη εταιρική συνεργασία του πρώτου έργου.


Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και η διάρκειά του είναι 24 μήνες.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://intersycii.eu/


Το Πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας

 

 

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2019» 17/07/2019
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό 77285 για την προμήθεια μιας (1) Κινητής Ιατρικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά/Ασθενοφόρου για την υλοποίηση του έργου: «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020,  με CPV:  34114121-3 Ασθενοφόρα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 179.968,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ή 145.135,48€ χωρίς το Φ.Π.Α.), με μικτό βάρος οχήματος τουλάχιστον 5000 kg και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από τις 17/07/2019 μέχρι τις 02/08/2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ..

 

Σύμφωνα με την από 23.7.2019 θέμα 1ο Απόφαση Δ.Σ. εγκρίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως 03/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.. Αντιστοίχως η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, που γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μεταφέρεται για τις 09/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Συλλόγου.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

Για την Περίληψη του Διαγωνισμού πατήστε  εδώ

 

Για τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού πατήστε εδώ

 

 

«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Θερμοκοιτίδων διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα για το έργο «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II/ INTERSYC II» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» 24/04/2019 (Έληξε)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών κρατών μελών, προβαίνει στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο(2) Θερμοκοιτίδων διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός».

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 στις 16:00μ.μ.. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.


Για την Περίληψη του Συνοπτικού Διαγωνισμού πατήστε εδώ


Για τη Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού πατήστε εδώ


Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) πατήστε εδώ


Για το έντυπο γνωστοποίησης μη σύγκρουσης συμφερόντων προμηθευτή πατήστε εδώ
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Νοσηλευτή /τριας στην Κομοτηνή (06/02/2019) (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020») που αποτελεί επικεφαλή εταίρο, προκηρύσσει μία (1) θέση Νοσηλευτή /τριας στην Κομοτηνή.
Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 20/02/2019.

 
Δείτε εδώ τη συνοπτική περιγραφή

 
Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 6» 27/11/2018 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.2 Εξοπλισμός Γραφείου».

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στις 16:00μ.μ.. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 


«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 5» 27/11/2018 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την προμήθεια αυτόματων απινιδωτών με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3 Ιατρικός Εξοπλισμός».

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στις 16:00μ.μ.. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

 

«Αριθ. Διακήρυξης: 1/2018» 08/10/2018 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό 65257, για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II/ INTERSYC II, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020, με CPV: 73220000-0 και 72224000-1, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 108.050,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ή 87.137,10 € χωρίς το Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – σταθερής τιμής, η οποία θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από τις 09/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. μέχρι τις 31/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για το Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης πατήστε εδώ

 

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 4» 24/07/2018 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 1 Project Management & Coordination, Υποέργο 1.1.3. Παροχή υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων άνω των 60.000,00€ (Project management services on public contracts) σύμφωνα με το Ν.4412/2016».

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 στις 16:00μ.μ.. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 3» 29/01/2018 (Έληξε)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός».
 

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 στις 16:00μ.μ.. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ


«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 2» 12/01/2018 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την προμήθεια οδοντιατρικών αναλώσιμων υλικών με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός».

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 στις 16:00μ.μ.. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
 

 

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών 1» 12/01/2018 (Έληξε)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών με σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός».

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 στις 16:00μ.μ.. Προσφορές που θα σταλούν μετά την προβλεπόμενη προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ