Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί επίσημο εταίρο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO) από τις 24/07/2017. Ως εταίρος της DG ECHO, ο Οργανισμός θα αναλάβει δράσεις επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες στην Ελλάδα τιμώντας τις αρχές που διέπουν όλες τις δράσεις του τα τελευταία 21 χρόνια, δηλαδή δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.

Η αίτηση του Οργανισμού υπεβλήθη στις 20/12/2016, ενώ ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος από την DG ECHO του φακέλου του Οργανισμού, στον οποίο παρουσιάζονταν η πλήρης δομή, η οργάνωση, οι διαδικασίες και οι δράσεις μας. Η αξιολόγηση από την πλευρά της DG ECHO αφορούσε στα κεφάλαια: Διοικητική επάρκεια, Οικονομική Διαχείριση και Επάρκεια, Τεχνική Επάρκεια, καθώς και Εμπειρία και Αποτελέσματα.


Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει της από 15/03/2016 απόφασης τους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την παροχή επείγουσας βοήθειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“Emergency Support Regulation”, ESR), η DG ECHO χρηματοδοτεί δράσεις για την αρωγή στους πρόσφυγες μέσω των επίσημων εταίρων της (partners) που έχουν συνάψει συμφωνητικό FPA με την DG ECHO. Στην λίστα αυτών των εταίρων, μέχρι σήμερα βρίσκονταν μόνο οι διεθνείς οργανισμοί (κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί), όπως η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, το Danish Refugee Council, το Save the Children, κ.α.