Πίνακας Αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα ΥΓΟΣ

08 Ιανουαρίου 2019

Η Πράξη με τίτλο «Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"» εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα «064.9iii - Καταπολέμηση των διακρίσεων και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με κωδικό ΟΠΣ 5010819 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Σύμφωνα με το «άρθρο 12 Διαχείριση προσωπικών δεδομένων», της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα αποτελέσματα επιλογής των συμμετεχόντων / ωφελούμενων, όπου αυτό απαιτείται, γίνεται με τη δημοσιοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονόματος εκάστου ωφελούμενου.

 

Δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων εδώ.

 

*Οι απορριπτέοι υποψήφιοι, είτε δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει, είτε έχουν αποχωρήσει.