Δημόσια Διαβούλευση τεύχους διακήρυξης ΥΠ.2 | Smilenet

28 Απριλίου 2022

 

Αθήνα, 28/04/2022

ANAKOINΩΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 22DIAB000024331.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής σχολίων από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για επιπλέον (10) δέκα ημέρες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr ) επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αριθμό 22DIAB000024331 του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό με τίτλο « «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού  Ατόμων σε Κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» SMILE NET», για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης: «Η Συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» με MIS 5129741 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου “pdf”.

Η Δημόσια Διαβούλευση με αριθμό 22DIAB000024331 επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό με τίτλο « «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού  Ατόμων σε Κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» SMILE NET» ,θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr   ,  για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης (ήτοι 18/04/2022) του Τεύχους Διακήρυξης σε Δημόσια Διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Περισσότερες πληροφορίες :Η Δημόσια Διαβούλευση αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Μοναδικό Κωδικό:22DIAB000024331.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡ/NIAΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ

Αθήνα, 18/04/2022

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό με τίτλο « «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού  Ατόμων σε Κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» SMILE NET»

 

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προβαίνει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό με τίτλο « «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού  Ατόμων σε Κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» SMILE NET» μέσω ΕΣΗΔΗΣ , για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης: «Η Συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» με MIS 5129741, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου “pdf”.

 

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  ,  για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Δημόσια Διαβούλευση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016 (όπως ισχύει).

 

Περισσότερες πληροφορίες :Η Δημόσια Διαβούλευση αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Μοναδικό Κωδικό:22DIAB000024331.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ