Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Οριζόντια Δικτύωση και το Συντονισμό των Υπηρεσιών και των Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Παιδί.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανατέθηκε στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης για την Οριζόντια Δικτύωση και το Συντονισμό των Υπηρεσιών και των Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Παιδί.

Η επιλογή του Οργανισμού δεν ήταν τυχαία, καθώς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» περιλαμβάνει στο έμψυχο δυναμικό του μεγάλο αριθμό στελεχών που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή επιστημονική γνώση, τηνεξειδίκευση με την άμεση πρακτική καιλειτουργική εμπειρία στο πεδίο

Η μελέτη αποτελεί την πρώτη και μοναδική τεκμηριωμένη καταγραφή στη χώρα μας του πεδίου των υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για το Παιδί.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2008 και η ολοκληρωμένη μελέτη δημοσιεύτηκε το 2009.

Η βασική διάρθρωση της μελέτης περιλαμβάνει:

Βασικές έννοιες παιδικής προστασίας – Θεωρητικές προσεγγίσεις πολιτικών κοινωνικής προστασίας – Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Εξέλιξη του υφιστάμενου θεσμικού και οργανωτικού διοικητικού πλαισίου των φορέων του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στη χώρα μας.

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση του περιβάλλοντος και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στην Ελλάδα.

Αξιολόγηση διεθνούς εμπειρίας για τις ανάγκες εκπόνησης της μελέτης «Στρατηγικού Σχεδιασμού – Σύγχρονες τάσεις – υπερεθνικό θεσμικό πλαίσιο – Σύγχρονες προκλήσεις».

Άξονες Αναπτυξιακής Στρατηγικής και Εθνικού Προγράμματος για την Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη.

Δράσεις και έργα του σχεδίου δράσης για την κοινωνική φροντίδα και την οριζόντια διασύνδεση των υπηρεσιών και των φορέων.

Στη ερευνητική – συγγραφική ομάδα συμμετείχαν επιστημονικά στελέχη του Συλλόγου και εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες και υπήρξε επιστημονική υποστήριξη από την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη.